Vozačka dozvola

Vozačka dozvola je javna isprava nadležnog organa kojim se nekom licu daje pravo da u saobraćaju na putu upravlja vozilom određene kategorije na određeno vreme. Kada upravlja motornim vozilom, odnosno skupom vozila vozač mora imati kod sebe vozačku, odnosno probnu dozvolu i dužan je da, na zahtev ovlašćenog lica, dozvolu da na uvid.

Vozačka dozvola će se izdati licu:

1) koje ispunjava starosne uslove;
2) koje ispunjava zdravstvene uslove;
3) koje ima prebivalište ili odobren privremeni boravak od najmanje 6 meseci u Republici Srbiji;
4) koje je položilo vozački ispit za vozača određene kategorije motornih vozila, odnosno skupa vozila;
5) koje je položilo ispit iz prve pomoći;
6) kome nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom, odnosno skupom vozila.

Postanite i vi vlasnik vozačke dozvole B kategorije. Naučite da vozite bezbedno i sigurno u auto školi VM AUTO 021. Upis je u toku!

 

Izdavanje vozačke dozvole nakon isteka probne dozvole

Nakon isteka probne vozačke dozvole, podnosi se zakon za regularnu vozačku dozvolu. Zahtev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se lično, nadležnoj teritorijalnoj organizacionoj jedinici MUP-a, na čijem području lice kome se izdaje vozačka dozvola ima prebivalište. Zahtev se može podneti i po mestu boravka ako podnosilac (zbog zaposlenja, studiranja ili drugih opravdanih razloga) boravi van mesta prebivališta duže od tri meseca.

Prilikom podnošenja zahteva za vozačku dozvolu B kategorije potrebno je dostaviti i: 

 • Probnu vozačku dozvolu, koja će biti poništena;
 • Potvrdu o položenom ispitu iz prve pomoći (dokaz treba priložiti ako nije priložen prilikom podnošenja zahteva za izdavanje probne vozačke dozvole);
 • Važeću ličnu kartu na uvid;
 • Dokaz o plaćenoj naknadi troškova izrade vozačke dozvole;
 • Dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Ukoliko se traži izdavanje vozačke dozvole po hitnom postupku, na uvid je potrebno dostaviti i dokaze koji upućuju na hitnost (opravdani razlozi poput neodložnog službenog putovanja, bolesti ili smrti člana porodice). 

Uz zahtev se može priložiti jedna fotografija veličine 50×50, ne starija od 6 meseci. 

Sva dokumenta i dokazi se prilažu u originalu na uvid, osim onih koji su organu dostupni u elektronskom obliku.

 

Važenje vozačke dozvole

 • Vozačka dozvola se izdaje na rok od 10 godina ili na kraći rok, na osnovu nalaza i mišljenja iz uverenja o zdravstvenoj sposobnosti vozača. 
 • Licima starijim od 65 godina izdaje se vozačka dozvola sa rokom važenja do 5 godina, i na kraće vreme, na osnovu nalaza i mišljenja u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti za vozača.
 • Licima koja u vreme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina, vozačka dozvola izdaje se sa rokom važenja do navršene 65 godine života.

Produženje vozačke dozvole

Istekla vozačka dozvola produžava se tako što se podnosi zahtev za izdavanje nove vozačke dozvole, najranije 30 dana pre isteka važenja vozačke dozvole, osim u posebnim slučajevima (npr. odlazak u inostransvo) kada se zahtev može podneti i pre navedenog roka, ali ne ranije od godinu dana. Zahtev za produženje roka važenja vozačke dozvole, podnosi se organu unutrašnjih poslova kod koga se vozač vodi u evidenciji.

Uz zahtev treba priložiti:

 1. Isteklu vozačku dozvolu, koja će biti poništena;
 2. Važeću ličnu kartu na uvid;
 3. Dokaz o plaćenoj naknadi troškova izrade vozačke dozvole;
 4. Dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;
 5. Lekarsko uverenje samo u slučaju da je prethodna vozačka dozvola izdata na period kraći od 10 godina iz zdravstvenih razloga, kao i ako zahtev podnosi lice starije od 65 godina. Lekarsko uverenje ne sme biti starije od 6 meseci. 

Nije određen rok u kome je građanin dužan da produži važnost vozačke dozvole čiji je rok istekao. Međutim, vozač ne sme da upravlja vozilom sa vozačkom dozvolom čiji je rok važenja istekao, jer u tom slučaju čini prekršaj iz člana 230. stav 1. tačka 20. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima.

 

Lekarsko uverenje za vozače

Lekarski pregled se vrši u Domovima zdravlja i privatnim klinikama, gde se i dobija lekarsko uverenje. Lekarsko uverenje je uslov za početak praktične obuke vozača. Ukoliko je prva vozačka dozvola izdata na period od 10 godina, nije potrebno obavljati lekarski pregled pri produžavanju vozačke dozvole.

Pri produžavanju vozačke dozvole lekarsko uverenje treba da prilože:

 • Vozači kojima je prethodna vozačka dozvola izdata na period manji od 10 godina (najčešće 5);
 • Vozači koji su stariji od 65 godina;

Lekarsko uverenje koje se prilaže za izdavanje vozačke dozvole ne sme biti starije od 6 meseci.

 

Izdavanje vozačke dozvole po hitnom postupku

Vozačka dozvola se može produžiti po hitnom postupku ukoliko se priloži dokaz o hitnosti (opravdani razlozi poput neodložnog službenog putovanja, bolesti ili smrti člana porodice). Bez priloženog dokaza o hitnosti, potrebno je platiti taksu koja iznosi 5,000 RSD za izdavanje dozvole po hitnom postupku.

 

Izdavanje vozačke dozvole zbog promene ličnog imena

Pri podnošenju zahteva za izdavanje nove vozačke dozvole zbog promene ličnih podataka, potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

 1. Vozačku dozvolu;
 2. Važeću ličnu kartu na uvid;
 3. Dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;
 4. Dokaz o plaćenoj naknadi troškova izrade vozačke dozvole;

Izdavanje vozačke dozvole zbog promene prebivališta

Vozač koji promeni prebivalište dužan je da se u roku od 30 dana od dana dolaska u novo prebivalište prijavi organu unutrašnjih poslova na čijoj teritoriji ima prebivalište radi upisa u evidenciju vozača. Uz zahtev je potrebno priložiti:

 1. Vozačku dozvolu;
 2. Važeću ličnu kartu na uvid;
 3. Dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;
 4. Dokaz o plaćenoj naknadi troškova izrade vozačke dozvole;

Izdavanje vozačke dozvole zbog upisa nove kategorije

Za upis nove kategorije potrebno je dostaviti:

 1. Vozačku dozvolu;
 2. Uverenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila novopoložene kategorije. Uverenje ne sme biti starije od 6 meseci;
 3. Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima te kategorije koje nije starije od šest meseci;
 4. Važeću ličnu kartu na uvid;
 5. Dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;
 6. Dokaz o plaćenoj naknadi troškova izrade vozačke dozvole;

Izdavanje duplikata vozačke ili probne vozačke dozvole

U slučaju da vozač izgubi ili ošteti vozačku dozvolu, kao i u situaciji kada je vozačka dozvola ukradena ili sadrži netačne podatke, vozač podnosi zahtev za izdavanje duplikata vozačke dozvole, uz koji je neophodno priložiti:

 1. Izjavu o razlozima i okolnostima zbog kojih se izdaje duplikat vozačke dozvole;
 2. Vozačku dozvolu (ako je oštećena ili su u istoj pogrešno upisani podaci);
 3. Važeću ličnu kartu na uvid;
 4. Dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;
 5. Dokaz o plaćenoj naknadi troškova izrade vozačke dozvole;

Zamena inostrane vozačke dozvole za vozačku dozvolu Republike Srbije

Uz zahtev za zamenu inostrane vozačke dozvole, koji podnosi državljanin Republike Srbije, treba priložiti:

 1. Važeću inostranu vozačku dozvolu i prevod overen od ovlašćenog sudskog tumača;
 2. Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koje se zahteva izdavanje vozačke dozvole koje nije starije od 6 meseci;
 3. Važeću ličnu kartu na uvid;
 4. Dokaz o plaćenoj naknadi troškova izrade vozačke dozvole;
 5. Dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;

Uz zahtev za zamenu inostrane vozačke dozvole, koji podnosi strani državljanin, treba priložiti:

 1. Važeću inostranu vozačku dozvolu i prevod overen od ovlašćenog sudskog tumača;
 2. Dokaz o identitetu (važeću ličnu kartu za stranca ili putnu ispravu) na uvid;
 3. Dokaz o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od 3 meseca;
 4. Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koje se zahteva izdavanje vozačke dozvole, koje nije starije od šest meseci;
 5. Ispravu iz koje se vidi kojim vozilima podnosilac zahteva da može da upravlja, odnosno da joj nije istekao rok važenja (ako se iz teksta strane vozačke dozvole ne može zaključiti za koju kategoriju, odnosno vrstu vozila je izdata ili da li joj je istekao rok važenja);
 6. Dokaz o plaćenoj naknadi troškova izdavanja vozačke dozvole;
 7. Dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;

Inostrana vozačka dozvola neće se zameniti ako je reč o privremenoj, probnoj ili sličnoj dozvoli, odnosno ako je dozvola koja se menja nevažeća, poništena, povučena ili otkazana od strane organa koji je istu izdao.

Zamenjena inostrana vozačka dozvola vraća se organu države koja je tu dozvolu izdala.

Vozaču koji je vozačku dozvolu Republike Srbije zamenio za inostranu, vozačka dozvola može se izdati samo na osnovu zamene inostrane vozačke dozvole ili na osnovu ponovo položenog vozačkog ispita. Niko u isto vreme ne može koristiti dve vozačke dozvole izdate od strane dve države.

 

Kazne za vožnju sa dozvolom koja je istekla

Za upravljanje vozilom sa vozačkom dozvolom koja je istekla do 6 meseci, novčana kazna iznosi 5,000 RSD, dok kazna za vozačku dozvolu koja je istekla pre više od 6 meseci iznosi 10,000 RSD.

Izvor : Ministarstvo unutrašnjih poslova, AMSS