Izdavanje registracione nalepnice za pravna i fizicka lica

Preduzeće za tehnički pregled i registraciju vozila VM AUTO 021 ovlašćeno je za izdavanje registracione nalepnice za registarsko područje Novog Sada, sa pripadajućim opštinama. Bez odlaska u MUP, obavite sve u vezi izdavanja registracione nalepnice u prostorijama našeg preduzeća. 

Vršimo izdavanje nalepnica odmah na licu mesta, jer cenimo Vaše vreme i Vaš novac! Kontaktirajte nas za dodatna pitanja, naše stručno i ljubazno osoblje Vam stoji na raspolaganju.

 

 

 

 

Koji su uslovi za izdavanje registracione nalepnice na tehničkom pregledu?

Da bi bilo moguće izdavanje registracione nalepnice na tehničkom pregledu, moraju biti ispunjeni određeni uslovi.

 

Kome može biti izdata registraciona nalepnica?

Registraciona nalepnica izdaje se na tehničkom pregledu ovlašćenom za izdavanje registracionih nalepnica:

 • fizičkim licima;
 • pravnim licima-privrednim društvima (a.d. Ili d.o.o.).

Registraciona nalepnica na ovlašćenom tehničkom pregledu ne može se izdati u slučajevima kada je:

 • Vozilo u vlasništvu invalida preko 80% (ako koristi benefite invalidnosti);
 • Vozilo u vlasništvu taksi udruženja (za putnička vozila sa TX tablicama);
 • Prilikom tehničkog pregleda konstatovano da je izvršena neka prepravka na vozilu;
 • Prilikom prve registracije u saobraćajnoj dovzoli upisan pogrešan podatak o vozilu; 
 • Vlasnik vozila izvršio promenu adrese prebivališta;
 • Vlasnik vozila izvršio promenu ličnih podataka.

Koja dokumenta su potrebna za izdavanje registracione nalepnice?

Za izdavanje registracione nalepnice za vozilo potrebno je priložiti:

 1. Registracioni list kao dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, ne stariji od 30 dana;
 2. Dokaz o ugovorenom obaveznom osiguranju;
 3. Dokaz o identitetu vlasnika (važeća lična karta ili ličnu kartu za stranca, putnu isprava- ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku na teritoriji Republike Srbije dužem od šest meseci);
 4. Izvod iz Agencije za privredne registre (APR) – za pravna lica-privredna društva;
 5. Dokaz o uplati propisanih taski za registraciju vozila, izdatih od strane našeg preduzeća;

 

Koja je cena registracione nalepnice?

Kada je u pitanju izdavanje nove registracione nalepnice cena iznosi zbir nekoliko troškova, kao što su:  

 1. Republička administrativna taksa;
 2. Komunalna taksa;
 3. Porez na upotrebu motornog vozila;
 4. Propisana taksa za izdavanje registracione nalepnice;

Cena registracije vozila zavisi o brojnih faktora koji se tiču samog vozila. Informaciju o ceni izdavanja registracione nalepnice možete saznati pozivom našeg preduzeća na brojeve telefona: 062/16-01-888; 021/631-25-30 i 021/631-25-31.

 

Šta ako mi je oštećena registraciona nalepnica ili ako je izgubim?

Ukoliko izgubite registracionu nalepnicu ili je oštetite zamena je jedino rešenje. Možete se javiti zaposlenima kod našeg preduzeća radi podnošenja zahteva za izdavanje duplikakta registracione nalepnice. Pravo na izdavanje duplikata registracione nalepnice možete ostvariti kod našeg preduzeća, a neophodno je da sa sobom ponesete važeću ličnu kartu, saobraćajnu dozvolu, ovlašćenje zastupnika privrednog društva (ukoliko se radi o vozilu koje je u vlasništvu privrednog društva). Naši zaposleni će sačiniti registracioni list specifikaciju propisanih taski.

Ukoliko za izdavanje duplikata registracione nalepnice angažujete naše preduzeće, istu ćete dobiti još istoga dana.

 

Koji je rok važenja registracione nalepnice?

Rok važenja registracione nalepnice je –  godinu dana.

Vlasnik vozila dobija novu nalepnicu svake godine prilikom podnošenja zahteva za izdavanje iste. 

Zahtev za izdavanje registracione nalepnice vlasnik može podneti najranije 30 dana pre isteka stare registracione nalepnice. Što se tiče krajnjeg roka za podnošenja zahteva za izdavanje registracione nalepnice, vlasnik vozila je dužan da tu radnju izvrši najkasnikje u roku od 60 dana od dana isteka stare registracione nalepnice. Ukoliko vlasnik vozila ne podnese zahtev za izdavanje nove registracione nalepnice u navedenom roku, dužan je da registarske tablice vrati organu unutrašnjih poslova koji ih je izdao.

Ukoliko se u kontroli saobraćaja zatekne vozilo čija je registraciona nalepnica istekle i 1 minut, vozilo se isključuje iz saobraćaja, a registarske tablice se oduzimaju od strane saobraćajne policije, uz Potvrdu o primeni posebnih mera i ovlašćenja (Obrazac “PMO”). Oduzete registarske tablice mogu se vratiti vlasniku od strane organa unutrašnjh poslova koji ih je oduzeo, samo ukoliko vlasnik vozila podnese zahtev za izdavanje nove reistracione nalepnice u roku od 60 dana od dana isteka stare registracione nalepnice.

Novu registracionu nalepnicu, Potvrdu o primeni posebnih mera i ovlašćenja (Obrazac “PMO”), saobraćajnu dozvolu predmetnog vozila i ličnu kartu vlasnik vozila prilaže organu unutrašnjih poslova koji je oduzeo registarske tablice, kako bi registarske tablice mogle biti vraćene. 

 

Šta ako mi je istekla registraciona nalepnica?

Istekla registraciona nalepnica predstavlja saobraćajni prekršaj iz člana 332a st. 1 tč. 21 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, za koji je predviđena novčana kazna u iznosu od 10.000 dinara. Ukoliko vam se desi da vam omaškom istekne važnost registracione nelapnice, potrebno je u što hitnijem roku vozilo dovesti kod nas radi tehničkog pregleda i izdavanja nove registracione nalepnice. 

Ukoliko je rok važnosti registracione nalepnice istekao duže od 60 dana, prilikom kontrole saobraćaja, saobraćajna policija je u obavezi da vam registarske tablice oduzme radi uništenja, a protiv vlaniska vozila se podnosi Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, zbog prekršaja iz člana 332 st. 1 tč. 102 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Novčanu kaznu u rasponu od 10.00 do 20.000 dinara određuje sudija Prekršajnog suda vlasniku vozila. U ovom slučaju oduzete registarske tablice organ unutrašnjih poslova šalje na uništenje, a vi ste u obavezi da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje nove registracione nalepnice podnesete zahtev za izdavanje novih registarskih tablica.  

Ukoliko se u kontroli saobraćaja zatekne lice koje upravlja vozilom u vreme trajanja isključenja tog vozila iz saobrćaja, kazniće se vozač vozila kaznom zatvora u trajanju od 15 dana ili novčanom kaznom u rasponu 100.000 do 120.000 dinara, zbog učinjenog saobraćajnog prekršaja iz člana 330 st. 1 tč. 7 Zakona o bezenosti saobraćaja na putevima.